Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Dorpsbelangen > Archief > Bestemmingsplan Noordhorn-dorp

Bestemmingsplan Noordhorn-dorp

 

Vorige zomer heeft de gemeente het voorontwerp van het bestemmingsplan Noordhorn-Dorp in de inspraak gebracht. Omdat dat net in de vakanties viel is toen de inspraaktermijn op ons verzoek verlengd tot 30 augustus. Bovendien hebben wij met medewerking van de gemeente het plan toen op onze website gezet.

Die inspraak is nu verwerkt en de gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd vanaf 19 juni. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt u het plan inzien bij de Algemene Servicebalie. U hebt tot 31 juli de gelegenheid uw zienswijze over het plan kenbaar te maken bij de gemeenteraad. Anders gezegd, als u het niet eens bent met een onderdeel van het plan moet u dat voor eind juli kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Dat is dus weer in de vakantie. Er is gevraagd de termijn te verlengen, maar dat zou wettelijk niet mogelijk zijn. Als u een zienswijze wilt indienen (anders gezegd als u bezwaar wilt maken) moet u dat dus echt nog deze maand doen!!!

Als u precies wilt weten hoe het zit vraag het dan bij de Algemene Servicebalie en let op een eventuele publicatie in het Westerkwartier.

Dankzij een van onze leden hebben wij ook dit jaar weer de beschikking over een digitale versie van het plan. Dorpsbelangen geeft u daarom weer de mogelijkheid de bestanden, die samen het plan vormen, vanaf deze website te downloaden. Het gaat dan om vijf bestanden, te weten de plankaart, de toelichting, de bijlagen bij de toelichting, de voorschriften en de bijlagen bij de voorschriften.

Het plan wil voor het dorp de bestaande toestand in één plan vastleggen. Voor een aantal delen van het dorp komen daarmee bestaande plannen te vervallen, voor het oude centrum is dit de eerste keer dat er een bestemmingsplan wordt gemaakt. Voor het bedrijventerrein Mokkenburg geldt een afzonderlijke regeling, zodat dit gebied geen onderdeel uitmaakt van het plan.

Behalve dat het plan de bestaande toestand vast probeert te leggen kent het plan als nieuwe elementen aparte bestemmingen voor archeologie en voor Molenbiotoop. De bestemming archeologie brengt met zich mee dat er in sommige gebieden alleen nog gebouwd mag worden, nadat er een archeologisch onderzoek is verricht voor rekening van de aanvrager van de nieuwbouw. Ook mag niet dieper gegraven worden dan 40 cm zonder archeologisch onderzoek. De molenbiotoop maakt dat er in een straal van 227 meter om de molen geen gebouwen mogen worden opgericht hoger dan de stelling van de molen. Dit om te voorkomen dat de windvang van de molen wordt beperkt.

We hebben de indruk dat het plan nog steeds niet alle huidige bedrijven als zodanig bestemt, zodat die in de toekomst mogelijk belemmeringen door het plan kunnen ondervinden.

Als u nu geen gebruik maakt van de mogelijkheid om te vertellen waar u het niet mee eens bent kunt u dat in een later stadium niet meer doen. Het is dus van belang dat u goed kijkt of uw eigendommen goed in de kaart zijn opgetekend en of de bestemming op uw perceel overeenkomt met de manier waarop u die gebruikt of denkt te gaan gebruiken.

U kunt uw zienswijze mondeling gaan toelichten bij de verantwoordelijke ambtenaar. Daarvoor dient u wel eerst een afspraak te maken. Dat is de heer P.W. de Boer, tel. 508884. Hij is zeker ook bereid uw vragen over het plan te beantwoorden. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk aan de gemeente doen toekomen: Gemeenteraad van Zuidhorn, postbus 3, 9800AA Zuidhorn.

Als u vragen aan Dorpsbelangen wilt stellen over het plan kunt u contact opnemen met Derk-Jan van den Bos, tel. 503203.