Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2009 > Hoe is het met de wegomlegging N355

Hoe is het met de wegomlegging N355

Ingezonden brief

 

In april 2008 hebben Provinciale Staten van Groningen een besluit genomen over het tracé voor

de wegomlegging van de N355 bij Noordhorn en Zuidhorn. De Staten hebben gekozen voor alternatief 4A-III. Maar hoe staat het er nu voor? Net als eerder dit jaar opnieuw een korte toelichting over de stand van zaken.

Een beschrijving van alternatief 4A-III:

Op ruim 1 km ten oosten van de bestaande brug wordt een nieuwe hoge vaste brug over het Van Starkenborghkanaal gebouwd. Ten noorden van deze brug buigt het tracé af richting Noordhorn. Even voor het dorp duikt de weg de grond in richting een tunnel waarmee de Langestraat wordt gekruist. Na de tunnel komt de weg weer boven en buigt deze naar het noordwesten, waar hij aansluit op de bestaande N355. In dit deel zit een rotonde die een aansluiting vormt van de provinciale weg op het dorp en op bedrijventerrein Mokkenburg.

De provincie vervangt de bestaande beweegbare brug over het Van Starkenborhgkanaal door een nieuwe beweegbare brug op dezelfde locatie. Deze brug is bestemd voor lokaal verkeer.

Over de restruimte tussen het wegtracé ten oosten van Noordhorn en het Van Starkenborghkanaal  geeft het statenbesluit aan dat het zijn open karakter moet behouden

In juni en juli dit jaar hebben provincie en gemeente twee klankbordgroepavonden gehouden met vertegenwoordigers van belanghebbenden uit Noordhorn. Tijdens deze avonden is vooral gesproken over de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van het door Provinciale Staten gekozen tracé en over de inrichting van de Langestraat na omlegging van de provinciale weg. Dit alles is vastgelegd in een inpassingsplan. Het inpassingsplan maakt op zijn beurt weer deel uit van een serie van onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve van de ruimtelijke procedure voor het project. Aan de voorbereiding van de ruimtelijke procedure wordt inmiddels de laatste hand gelegd.

 

Openbare informatieavond

Wanneer Gedeputeerde Staten akkoord zijn met de conceptstukken voor de ruimtelijke procedure - waaronder het inpassingsplan - volgt een formele vooroverlegronde met betrokken overheden en instanties. Tijdens dit vooroverleg zal ook een openbare informatieavond worden georganiseerd om bewoners en belanghebbenden te informeren over de ruimtelijke procedure en over de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van het tracé. Verder zal aandacht worden besteed aan het architectonisch ontwerp van de beweegbare brug die de bestaande brug tussen Noord- en Zuidhorn zal vervangen.

 

Naar aanleiding van het vooroverleg en de informatieavond kunnen eventueel wijzigingen worden doorgevoerd. Het zal daarbij altijd gaan om relatief beperkte aanpassingen, het tracé ligt vast.

Pas hierna zullen de stukken voor de ruimtelijke procedure definitief worden en ter inzage komen te liggen. Ook pas dan kunnen formele zienswijzen worden ingediend.

 

Net als de klankbordgroepavonden heeft dus ook de informatieavond een raadplegend karakter. Desondanks biedt de informatieavond een goede gelegenheid om opmerkingen te maken, juist omdat deze avond in een vroeg stadium van de procedure wordt gehouden.

 

Datum informatieavond

De informatieavond zal zo spoedig mogelijk worden gehouden, maar niet eerder dan na akkoord van Gedeputeerde Staten. De verwachting is dat dit in november zal zijn. Gezien het grote belang van een zorgvuldige voorbereiding is dit echter nog niet met zekerheid te zeggen. De informatieavond zal tijdig worden aangekondigd via de plaatselijke media.

 

Wij hopen u te zien in november.

 

 

Ronald Jeltes

Projectleider Provincie Groningen