Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2009 > Voortgang Friesestraatweg

Voortgang Friesestraatweg

 

Al heel lang hebt u niets meer gehoord over de voortgang van de procedures rond de verlegging van de Friesestraatweg. In juni en juli is eindelijk de vorig jaar al geformeerde bewonersgroep/klankbordgroep weer bij elkaar geweest. De provincie heeft al die tijd nodig gehad om een Provinciaal bestemmingsplan te maken. Formeel heet dat een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Vorig jaar was de verwachting dat dit plan al in het najaar van 2008 klaar zou zijn. Inmiddels blijkt alles dus ruim een jaar opgeschoven te zijn.

De komende maanden wordt de bevolking gehoord over het voorlopig ontwerp van dat plan. Het is de bedoeling dat er in september een openbare informatie-avond over het PIP komt. Dan mag iedereen dus opnieuw het zijne over het plan zeggen, tijdens die avond of schriftelijk in de tijd er om heen. Dat gaat dus nog steeds om de variant waarbij de Friesestraatweg ter hoogte van de Industrieweg onder de Langestraat doorgaat, de tussendoorvariant.

Het is dan de bedoeling dat Gedeputeerde Staten dat ontwerp vervolgens in december vaststelt en dat het ontwerp-PIP in de eerste maanden van 2010 in de inspraak komt, waarna in mei 2010 Provinciale Staten het als PIP vaststellen. Daarmee zou dan eindelijk een formeel besluit zijn genomen, want de beslissing van Provinciale Staten van vorig jaar was eigenlijk alleen een principe-besluit. Tegen dat vastgestelde PIP is dan nog beroep mogelijk tot aan de Raad van State. Zoals we begrijpen komt een dergelijk beroep ook zeker. Voordat er een definitief besluit ligt zullen dus nog wel enkele jaren voorbijgaan. Er zijn enige zorgen of de huidige brug het zolang uit kan houden.

De bewonersgroep heeft niet zozeer gesproken over het PIP, maar meer over de inrichting van het gebied tussen de nieuwe rotonde en de overkant van de lokale brug. Ook is nog gesproken over de vormgeving van de onderdoorgang en de toegang daarheen. Grootste discussiepunten zijn de vormgeving van de nieuwe lokale brug en de vraag of het langzaam verkeer gemengd of gescheiden moet van het autoverkeer.

Belangrijke uitkomst is dat de nieuwe lokale brug weer een tafelbrug wordt, dus zonder hoge pilaren.

Over het mengen of scheiden is het laatste woord zeker nog niet gezegd. De neiging bestaat te kiezen voor gemengd verkeer omdat de vele erftoegangen anders voor te veel onveiligheid zorgen. De maatvoering van de brug wordt echter wel zodanig dat die ook voor gescheiden verkeer is in te richten.

Verder is het nog niet helemaal duidelijk gemaakt welke woningen geluidhinder houden en is er nog discussie over de vraag of de nieuwe brug 40 cm hoger moet worden dan de huidige.

Wie meer wil weten moet zeker naar de informatie-avond komen. Daarnaast is de vertegenwoordiger van Dorpsbelangen in de klankbordgroep graag bereid de presentaties die aan de klankbordgroep zijn gegeven aan anderen beschikbaar te stellen. Neem daartoe contact op met Derk-Jan van den Bos (503203)