Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2010 > Informatiebijeenkomst inrichting Friesestraatweg 2010

Informatiebijeenkomst inrichting Friesestraatweg 2010

 

De provincie heeft op 27 mei het voorontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP) gepresenteerd. Dat was de uitwerking van het besluit van provinciale staten van april 2008. Daarbij zijn ook enkele zaken bekend gemaakt, die formeel niet binnen dit plan vallen, zoals de vorm van de brug voor het lokale verkeer ter vervanging van de huidige. Belangrijk punt daarbij was dat het autoverkeer en het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) op die brug gescheiden zullen worden, anders dan eerder de bedoeling was. Over de vorm van die brug is die avond het nodige gezegd (een opgaande en een neergaande boog aan beide kanten). Die brug past in het bestaande gemeentelijke bestemmingsplan. Bezwaren daarover kunnen alleen gemaakt worden in de formele procedure rond de bouwvergunning. Zo valt ook de discussie over de inrichting van de weg vanaf de brug tot de toekomstige aansluiting van de Industrieweg en de parallelweg vanaf de nieuwe rotonde naar de Industrieweg niet in het PIP, maar is een gemeentelijke aangelegenheid.

Namens Verenigd Noordhorn werd bezwaar aangetekend tegen de hoeveelheid geluid die volgens de laatste onderzoeken zouden resulteren, omdat daarover in het voortraject heel andere gegevens zouden zijn gepresenteerd. Volgens hen zou met de weg door de hoeveelheid geluid waarmee een aantal woningen te maken krijgt helemaal niet mogen worden aangelegd. De provincie stelde die avond dat de verschillende geluidsgegevens helemaal niet met elkaar vergeleken mochten worden, maar komt hier in de reactienota op terug.

Andere overheidsinstanties en enkele organisaties hebben inmiddels commentaar geleverd op het plan. Daarover neemt het college van GS nu een besluit en publiceert dan een ontwerpplan. Tegen dat ontwerpplan kan formeel bezwaar worden gemaakt. Wees dus attent als u het met de gekozen oplossing niet eens bent of als u nog verbeteringen wilt bereiken. De ambtenaren verwachten dat een en ander in het najaar aan de orde komt.

Dorpsbelangen zal opmerkingen maken over het landbouwverkeer, aandringen op maximale maatregelen ter reductie van geluid en lichthinder en in dit kader of anderszins nog opmerkingen maken over het brugontwerp. Als u vindt dat Dorpsbelangen nog andere dingen aan de orde moet stellen horen we dat graag.

Het ontwerpplan en de bezwaren ertegen worden dan door Provinciale Staten behandeld. Daarna staat de weg naar de Raad van State nog open.